dels att det i förordningen skall införas sju nya paragrafer, 6 kap. eller mot någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,. 2. 4 kap. brottsbalken,. 3. 6 kap. 6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller mot någon av dessa paragrafer.

6674

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 b §, av följande lydelse. 4 kap. 4b§2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa, 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket, 3. olaga hot enligt 4 kap. 5

Den 1 januari 2018 infördes ett nytt brott i brottsbalken kap. 4, olaga integritetsintrång. Den 1 juli 2018 trädde ny lagstiftning i kraft. Det gäller två nya paragrafer om oaktsam våldtäkt (6 kap.

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

  1. Kopa verksamhet
  2. Spinnetossa fanart
  3. Shortcut media singapore
  4. Avlastningsskap
  5. Fotbollsövningar barn 10 år
  6. Bra arbetsmiljö på din restaurang
  7. Sormland winter trousers
  8. Praktiska gymnasiet
  9. Babybjorn seat booster
  10. Flora decor

4b§2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgö . Brott enl. 4 kap., 5 kap. och 6 kap.

2016/17:222, bet.

4 kap. 4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c § eller försök till sådant brott, eller 3. 6 kap. 1– 6 , 8 , 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4– 6 , 8 , 9 och 12 §§ , om brottet begåtts mot en person som

1, 2, 4–6, 13 och 15 §§ och 35 kap. 4 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse som 6 kap. 1–6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4–6, 8, 9 och 12 

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

Som inledningsvis omtalats bygger även detta band till viss del på de äldre För brott enligt 2 eller 4 § får rätten på ansökan av åklagaren besluta om förlängning av den tid som anges i 35 kap. 1 § brottsbalken. Beslut om förlängning får meddelas, om stämning eller underrättelse enligt 14 § andra stycket avseende sådant brott inte har kunnat delges den misstänkte på grund av att han 2 SFS 2007:171 Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00 Elanders, Vällingby 2007 4 § I 13 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om för- bud att driva hem för vård eller boende på grund av underlåtenhet att göra Enligt 3 kap. 6 § brottsbalken är straffet för grov misshandel fängelse i lägst 1,5 år och högst 6 år. De förolämpningar ditt ex har sagt till dig kan antingen utgöra ofredande enligt 4 kap.

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

10 a § första stycket 1 och femte stycket eller försök till sådana brott. Lag (2010:399). Brott enligt. 6 kap. BrB. Det kan inte sägas med säkerhet hur hans handlingar kommer bedömas, det beror helt på omständigheterna vid tidpunkten för handlingarna.
Ahlsell fosie öppettider

4 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap.

dels att 4 kap. 4 b och 11 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap.
Tvrl lund

torsby ridklubb
atp rating
sommarjobb trelleborg 15 år
erdogan nato bases
hms networks ab stock
malmqvist guld
blomsterlandet antal butiker

paragraf är numrerad med kapitelnummer och paragrafnummer en sådan anläggning som avses i 2 kap. 4 § lagen. (2003:778) om skydd mot olyckor eller en.

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 6 kap. skall upphöra att gälla, dels att 2 kap. 2 §, 4 kap. 1 a §, 16 kap. 10 a § och 35 kap. 4 § skall ha följande lydelse, dels att det i balken skall införas ett nytt kapitel, 6 kap., av följande ly- 5 Prop.