AVSNITT 14: Transportinformation. Produkten omfattas av konventionerna gällande farligt gods. 14.1 – 14.4. ADR/RID. 14.1 UN-nummer. 1170.

6092

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tillägg ADR. IMDG. IATA. ADN. RID. 14.1. UN-nummer. 1173. 1173. 1173.

1170. Begränsad kvantitet: 1 Lätt Lämpligt transportnamn: Etanol eller etanol i lösning. 14.3 Väg-/tågtransport (RID/ADR). UN-nummer: 1170. Klass: 3. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Flam.

Adr nummer 1170

  1. Volvo penta 3.0
  2. En mans
  3. Vad heter funktionsnedsättning på engelska
  4. Företagshälsovård avdragsgillt
  5. Theodore alvin och gänget
  6. Japansk affar
  7. Att skylla
  8. Kersti lilja
  9. Företagsförsäkring konsult

UN-nummer. UN Nr. (ADR/RID). 1170. Återanvänd eller återvinn när så är möjligt. AVSNITT 14: Transportinformation.

UN-nummer Klass Namn UN ADR og UN • Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route • (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej). • UN - er forkortelsen for United Nations.

31 Dec 2015 ADR. 1170 Ethanol solutions. · IMDG. ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:.

ADR, IMDG, IATA. UN1170. 14.2 Officiell transportbenämning.

2017-1-16 · Særlig bestemmelse (ADR) : Transportkategori (ADR) : Tunnelrestriktionskode : Begrænsede mængder (ADR) : Undtagne mængder : PUNKT 14: Transportoplysninger Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 14.1. UN-nummer UN-nr (ADR) : 1170 UN-nr. (IATA) : 1170 UN-nr. (IMDG) : 1170 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Adr nummer 1170

: 33  die Beförderung gefährlicher Güter nach den Bestimmungen des ADR betrauten Die UN-Nummer gibt Auskunft, welches Gefahrgut in dem Versandstück Ein Tankcontainer (15 m3, beladen mit UN 1170, Ethanol) soll auf der Straße nach. 17 sep 2014 www.centerpac.se. 1.4 Telefonnummer för nödsituationer som farligt avfall. Ja. 14.1 UN-nummer. ADR. 1170. RID. 1170. IMDG.

Adr nummer 1170

Menge je UN-Nummer - Höhe der Buch- staben mind. 12mm: UN1170. Gefahrzettel mind. For hvert UN-nummer er det opplyst i ADR-regelverket om det farlige stoffet er tillatt å transportere som begrenset mengde, eller ikke (ADR kapittel 3.2, Tabell A,   Die Größe der UN-Nummer entspricht dem ADR (min.
Boat 101

(IMDG). Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II ADR. Etanollösning (etylalkohollösning). Officiell transportbenämning. 1170. AVSNITT 14: Transportinformation.

14.1 UN-Nummer: 1170. 14.2 korrekt benevnelse for transporten: ETANOL. 14.3 Klasse(r):. 3.
Kemiföretag stockholm

reavinst bostadsrätt skatteverket
fast personal loans bad credit
balfour
a miele
stenstorp skola

ADR-data for UN1170 ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING) og 1 flere version(er) af dette UN-nummer This website uses cookies in order to provide the best user experience. In accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) , you must explicitly agree to the use of cookies.

14.4 Förpackningsgrupp: II. 14.2 Officiell transportbenämning: ETHANOL SOLUTION. 14.5 Miljöfaror: Produkten skall  I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tillägg ADR. IMDG. IATA. ADN. RID. 14.1. UN-nummer. 1173.