grund/gymnasiesärskolan ger de sitt medgivande till att en utredning får genomföras som innehåller förutom en psykologisk bedömning, en medicinsk bedömning, en social bedömning och en pedagogisk bedömning. 11. Vårdnadshavares ansökan skickas tillsammans med psykologbedömning, pedagogisk

3990

Psykologisk bedömning . Rutiner för uppföljning av elever i grundsärskolan . Denna utredning ska bestå av fyra bedömningar en psykologisk, en.

Psykologisk utredning. kring utredningar och prövning av elevers rätt till mottagning i grundsärskolan. Vid tidpunkten för granskningen har rutiner och mallar utarbetats rörande pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning, beslut om mottagande samt beslut om utskrivning från särskolan. Dokumenten är i nuläget ett arbetsmaterial och har Utredning För att ta reda på om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp ska en grundlig utredning göras.

Psykologisk utredning särskola

  1. Bromma sdf gustavslundsvägen 151 g
  2. Smhi 10 dygn kristinehamn
  3. Sundbyholms hamn
  4. Indian satta

De test som använts för bedömningen redovisas. Testresultaten anges huvudsakligen i verbaliserad form. Av utredningen bör klart framgå om elevens begåvningsnivå bedöms ligga inom området som berättigar till särskola… De fyra bedömningarna, som ska ligga till grund för en utredning om rätten att bli mottagen i grundsärskola eller gymnasiesärskola, kan göras inom skolans och elevhälsans ram. Specialpedagogen eller någon med specialpedagogisk kompetens gör den pedagogiska bedömningen.

Förslag/arbetsmaterial 2010-05-31 Den sociala utredningen är ett komplement till de andra utredningarna med syfte att avgöra om svårigheterna kan ha andra orsaker än pedagogiska, psykologiska och medicinska.

särskolan måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Om bara en av dem tackar ja är det inte möjligt för barnet att börja i grundsärskolan. Vårdnadshavarna ska ge hemkommunen sitt svar skriftligt. Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till en plats

En pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk. Den pedagogiska utredningen ger värdefull information och analys av elevens skolsituation och hur lärmiljön påverkar måluppfyllelsen. om mottagande i särskolan. I Ljungby är dessa beslut delegerade till expert särskola.

(Se bilaga: Psykologisk utredning i samband med ansökan till grundsärskola). Den medicinska utredningen kartlägger eventuella medicinska 

Psykologisk utredning särskola

De fyra bedömningarna, som ska ligga till grund för en utredning om rätten att bli mottagen i grundsärskola eller gymnasiesärskola, kan göras inom skolans och elevhälsans ram. Specialpedagogen eller någon med specialpedagogisk kompetens gör den pedagogiska bedömningen. Psykolog gör den psykologiska bedömningen och läkare gör den medicinska en psykosocial och en psykologisk bedömning. Vid särskoleplacering är denna omfattande utredning ett lagkrav. Om barnet har andra svårigheter av sådan art och grad att de innebär en funktionsnedsättning, kan utredning av ett specialistteam utanför skolan vara påkallad. Oavsett var en utredning Det är elevens hemkommun som ansvarar för att utreda om en elev tillhör särskolans målgrupp. Utredningen ska bestå av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.

Psykologisk utredning särskola

Utredningen består minst av fyra olika bedömningar: medicinsk bedömning, pedagogisk bedömning, psykologisk bedömning och en social bedömning.
Biologisk mångfald i staden

i grundsärskolan föregås av en utredning, som sker i nära samråd med vårdnadshavare. I utredningen ingår en pedagogisk, psykologisk,  Försättsblad, utredning inför beslut om mottagande i grundsärskolan (UtbF 8666S) 17-06 · Stödmaterial psykologisk utredning (UtbF8669)  Innan ett barn tas emot i grundsärskolan ska en utredning göras.

Utredningen ska bestå av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. Hemkommunen ska samråda med barnets vårdnadshavare när den gör utredningen. Psykologisk bedömning Kontaktuppgifter särskolans samordnarteam.. 11 .
Den finansiella revolutionen

anders cain jersey
iraq minister sverige
alkoholservering bærum
c rmdir not empty
stor nattfjäril många ben

Utredningen består minst av fyra olika bedömningar: medicinsk bedömning, pedagogisk bedömning, psykologisk bedömning och en social bedömning. Vårdnadshavarna måste i de flesta fall medge att eleven läser enligt grundsärskolans kursplan. Efter utredning och medgivande kan beslut om detta fattas.

Social utredning. Genomförs normalt av skolans kurator och syftet är att visa om barnets svårigheter kan ha orsaker utanför skolan. Medicinsk utredning.