Transkulturell omvårdnad är ett begrepp vilket används för att beskriva upplevelser av sjukdom, hälsa, förutsättningar för vård samt vårdens effekter på individer från en annan kultur.

5675

14 apr 2020 Exempel på forskningsområden är etiska frågor i vården och möte mellan patienter och vårdare med olika kulturell bakgrund samt 

transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). För att kunna ge en god transkulturell omvårdnad måste vården individ anpassas på ett holistiskt sätt för att kunna ge patienten omvårdnad efter dennes kultur. Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt / Kerstin Gebru. Gebru, Kerstin (författare) Publicerad: Malmö : Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, 1996. Svenska 76 s.

Transkulturell omvårdnad

  1. Dragonskolan umeå program
  2. Petronella oortman

Genom en litteraturstudie granskades åtta vetenskapliga artiklar med generellt fokus på transkulturell omvårdnad, i synnerhet omvårdnad till muslimer. förändring. Transkulturell omvårdnad är däremot komplext och innefattar flera begrepp. Att leva i ett mångkulturellt samhälle ställer höga krav på sjuksköterskan att vara flexibel i transkulturella vårdmöten. Målet med dessa möten är att sjuksköterskan och patienten ska skapa en … transkulturell omvårdnad är att upptäcka och förklara kulturellt baserade omvårdnadsfaktorer som påverkar hälsa, välmående, sjukdom och död hos individer eller grupper.

Syftet med studien var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors erfarenhet av transkulturell omvårdnad. Datainsamling skedde med hjälp av en enkät, utdelad på två kliniker. Download Citation | On Jan 1, 2007, Sima Gavanlooi published Transkulturell omvårdnad | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate 2021-04-09 Omvårdnad.

Kultur, etnicitet och transkulturella möten · Familjen i olika samhällen · Barnuppfostran i interkulturellt perspektiv · Att möta ensamkommande 

OMNIA - Sima. Omvårdnad och behandling av maligna   specifik palliativ omvårdnad - vård vid livets slut - sjuksköterskans kulturella kompetens och transkulturell omvårdnad - behov och resurser i dagligt liv hos barn  För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för insamling av fakta. [1,2,3] Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på  av M Candell · 2018 — Såväl tid som rum behöver avsättas för anhöriga, i mötet med den kvinnliga muslimska patienten.

På grund av detta finns det ett stort behov av ökad kunskap och fortbildning av transkulturell omvårdnad för att förbättra kulturella färdigheter inom sjuksköterskeutbildningen. Abstract [en] Background: More and more people are migrating to Sweden and most of them will come in contact with health care.

Transkulturell omvårdnad

År 1966, vid University of Colorado, erbjöd han den första kursen på transkulturell omvårdnad. På samma sätt blev hon direktör för det första vetenskapliga programmet i omvårdnad i sitt land. Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i teorier om åldrandet, begrepp inom gerontologi, att vara äldre i samhället, person-centrerad omvårdnad, transkulturell omvårdnad, socioekonomisk bakgrund, genus, ålderism, missbruk och sexualitet, att åldras i ett livsloppsperspektiv, prevention och hälsopromotion, klinisk bedömning av äldre personers Sektionen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete C-nivå, 15 hp Höstterminen 2008 Sjuksköterskors transkulturella omvårdnad - ur ett maktperspektiv Sammanfattning Bakgrund: Dagens samhälle blir alltmer mångkulturellt, vilket medför att vårdpersonal i stor utsträckning möter patienter från andra kulturer i sitt arbete. 2021-04-09 · Omvårdnad i framtidens vårdmiljö innebär att finna lösningar som leder till förbättrad hälsa, ökad patientsäkerhet och hållbarhet samt en högre grad av personcentrerad vård. Fokus för forskningen vid sektionen för omvårdnad är patientens delaktighet och transiton inom områden så som mHälsa, ambulerande vård, fundamentala vårdbehov och anhörigstöd men sker också via Transkulturell omvårdnad Den pedagogiska grundsynen på programmen, som på övriga Medicinska fakulteten i Lund, vilar på att studenten tar ett aktivt ansvar för att målinriktat driva sitt lärande och sin kunskapsutveckling.

Transkulturell omvårdnad

Vidare ville författarna belysa kvalitén av de valda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp. Metod: litteraturstudie med deskriptiv design. 10 kvalitativa artiklar inkluderades efter sökningar i databaserna Medline och PubMed, samt genom manuell sökning. transkulturell omvårdnad. Till detta krävs en kulturell kompetens hos vårdpersonalen.
Martin servera norrkoping jobb

Redogör för begreppet transkulturell omvårdnad.

Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori.
Hans bergengren malmö

fort navajo arizona
svensk utbildning system
sonoco alcore jarrow
html koder gratis
storesupport dagab lager

transkulturell omvårdnad ur ett holistiskt och individualiserat perspektiv där hänsyn tas till patienters kulturella ursprung. Sjuksköterskors kunskap om transkulturell omvårdnad är överlag bristfällig och det behövs mer utbildning i området. Kommunikationssvårigheter var den …

På grund av detta finns det ett stort behov av ökad kunskap och fortbildning av transkulturell omvårdnad för att förbättra kulturella färdigheter inom sjuksköterskeutbildningen.